پنج شنبه, 30 مهر 1394 ساعت 11:35

دستورالعمل نحوه پذيرش عضو افتخاري

- تاريخ تصويب 86/06/15
در راستاي ارج نهادن و بمنظور ايجاد تعامل، همکاري و بهره مندي از توانمنديهاي علمي و تجربيات اجرائي اشخاص و تشکل هاي صنفي، تخصصي و علمي ( انجمن ها، اتحاديه ها، کانونها
و ... ) که مي تواند به نحوي از انحاء در تحقق اهداف سازمان مؤثر باشند براساس مفاد اين دستورالعمل بعنوان عضو افتخاري سازمان پذيرفته ميشوند.

 

ماده 1- کليات و تعاريف :
- سازمان مرکزي : عبارت اختصاري است که در اين دستورالعمل بجاي سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران استفاده ميشود.
- شوراي مرکزي : عبارت اختصاري است که در اين دستورالعمل بجاي شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران استفاده ميشود.
- سازمان استان : عبارت اختصاري است که در اين دستورالعمل بجاي سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان استفاده ميشود.
- شوراي استان : عبارت اختصاري است که در اين دستورالعمل بجاي شوراي سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان استفاده ميشود.
- عضو افتخاري : اشخاص حقيقي و حقوقي که مشمول اين دستورالعمل مي شوند.
- ضوابط و مقررات سازمان : شامل مفاد قانون تأسيس، آئين نامه اجرائي قانون تأسيس و کليه مصوبات شوراي مرکزي

ماده 2- اشخاص حقيقي و حقوقي که فعاليتهاي آنها به نوعي در ارتباط با سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي کشور و بخش کشاورزي مي باشد از جمله :
- تشکلهاي علمي، تخصصي که فعاليت ارزنده اي در بخش کشاورزي داشته اند
- مقامات عالي رتبه کشوري
- مديران دستگاههاي اجرائي که به نحوي از انحاء فعاليت آنان مرتبط با بخش کشاورزي است و خدمات ارزنده اي به بخش ارايه نموده اند
- اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات عالي آموزشي و پژوهشي که مدارک تحصيلي آنان جزو رشته هاي کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست نميباشد.ليکن خدمات ارزنده اي به بخش کشاورزي کشور نموده اند.
- خيرين کشاورزي که داراي حسن شهرت باشند
- مخترعين و مبتکرين که اختراع يا ابتکار آنان مرتبط با بخش کشاورزي باشد.
در صورت تمايل و ارائه درخواست يا معرفي از طرف سازمان مرکزي يا سازمان استان با رعايت ساير مفاد اين دستورالعمل به عضويت افتخاري سازمان پذيرفته ميشوند.

ماده 3- اعضاي افتخاري بدون پرداخت حق عضويت ساليانه به عضويت سازمان پذيرفته مي گردند و با توجه به سياست هاي سازمان در زمينه تحقق اهداف و وظايف قانوني با سازمان همکاري ميکنند.
ماده 4- پذيرش عضويت اعضاي افتخاري و صدور کارت عضويت بعهده سازمان مرکزي مي باشد.
ماده 5- مدارک مورد نياز براي عضويت افتخاري در سازمان
- فرم تکميل شده درخواست عضويت ( برابر فرم پيوست )
- تصوير کامل اساسنامه و پروانه تأسيس براي تشکلهاي علمي، تخصصي و صنفي
- عکس 4 × 3 دو قطعه براي عضو حقيقي افتخاري
تبصره – فرم درخواست عضويت توسط سازمان استان يا متقاضي تکميل و ارائه مي گردد.

ماده 6- کليه مدارک به همراه فرم تکميل شده درخواست عضويت توسط سازمان استان و يا سازمان مرکزي به دبيرخانه شوراي مرکزي تحويل مي گردد.

ماده 7- کارت عضويت اعضاي افتخاري در دو فرم براي اعضاي افتخاري ( حقيقي ) و اعضاي افتخاري ( حقوقي ) شامل اطلاعات بشرح زير مي باشد :
الف – کارت عضويت اعضاي افتخاري ( حقيقي )
1- محل الصاق عکس
2- نام و نام خانوادگي
3- نام پدر
4- شماره شناسنامه يا کد ملي
5- عنوان شغل و محل اشتغال
6- شماره عضويت افتخاري
ب - کارت عضويت اعضاي افتخاري (حقوقي)
1- نام يا عنوان تشکل
2- شماره و تاريخ مجوز تأسيس
3- عنوان دستگاه اجرائي صادرکننده مجوز
4- محل استقرار
5- شماره عضويت افتخاري

ماده 8- مدت اعتبار کارت عضويت افتخاري از زمان صدور چهار سال مي باشد و پس از انقضاي مدت در صورت تصويب مجدد شوراي مرکزي تجديد ميگردد.

ماده 9- کارت عضويت اعضاي افتخاري پس از تصويب عضويت آنان توسط شوراي مرکزي با امضاي رئيس سازمان مرکزي صادر مي گردد.

ماده 10- شماره عضويت اعضاي افتخاري براي درج در کارت عضويت از سه قسمت زير تشکيل شده است:
1- کد استان درخواست کننده دو رقم
2- سال عضويت سه رقم
3- شماره عضويت عضو چهار رقم
تبصره – شماره عضويت اعضاي افتخاري در دفتر عضويت اعضاي افتخاري با ذکر مشخصات عضو توسط دبيرخانه شوراي مرکزي ثبت مي گردد.

ماده 11- در شرايط زير عضويت اعضاي افتخاري لغو مي گردد.
1- فوت عضو افتخاري حقيقي
2- انحلال تشکل
3- عدم توجه به مقررات سازمان
4- عدم تمايل عضو افتخاري به ادامه عضويت

ماده 12- درخواست عضويت افتخاري :
سازمان مرکزي يا سازمان استان فرم درخواست عضويت افتخاري را تکميل و به همراه مدارک قيد شده در فرم منضم به ادله لازم براي پذيرش عضو افتخاري به دبيرخانه شوراي مرکزي ارسال مي کند.

ماده 13- دبيرخانه شوراي مرکزي درخواستهاي واصله را بمنظور بررسي و تصميم گيري در خصوص تصويب يا رد درخواست در شوراي مرکزي مطرح مي کند.

ماده 14- اعضاي افتخاري نظرات کارشناسي خود را در راستاي تحقق اهداف و وظايف قانوني سازمان جهت بررسي و کمک به تصميم گيري در مرکز به دبيرخانه شوراي مرکزي و در استانها به دبيرخانه شوراي استان ارائه و منعکس مي کنند.

ماده 15- سازمان مرکزي و سازمانهاي استان در راستاي تحقق اهداف و وظايف قانوني سازمان از نظرات و تجربيات علمي و اجرائي اعضاي افتخاري حسب مورد براي موضوعات شرح زير دعوت بعمل مي آورد.
- حضور در دوره هاي آموزشي، سمينارها، گردهمائيها و کارآموزي اعضاء
- حضور در جلسات کميته هاي تخصصي
- حضور در جلسات شوراي مرکزي و شوراي استان

ماده 16- اعضاي افتخاري نمي توانند داوطلب عضويت در شوراهاي شهرستان، استان و مرکزي گردند.

ماده 17- اعضاي افتخاري مشابه ساير اعضاي سازمان حق فعاليت انتفاعي نداشته و براي آنان گواهي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي مهندسين مشاور، پيمانکاران، مهندسين فني مزرعه، کارشناس رسمي و پروانه اشتغال صادر نمي گردد.

ماده 18- اين دستورالعمل در 18 ماده و 37 بند و 2 تبصره به تصويب شوراي مرکزي رسيده است.

 

فرم درخواست عضویت عضو افتخاری(حقیقی)

 

فرم درخواست عضویت عضو افتخاری (حقوقی)

 

 

 

خواندن 3760 دفعه

اخبار نظام مهندسی کشاورزی کشوری

مطالب پر بازدید

دسترسی آسان

اطلاعات تماس

قم- انتهای بلوار امین - میدان ارتش - سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
02532602886-7
info@ertebatnezam-qom.ir
کانال تلگرام سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم

آمار بازدید سایت

393142
تعداد بازدید امروز :تعداد بازدید امروز :85
تعداد بازدید دیروز :تعداد بازدید دیروز :367
تعداد بازدید ماهیانه :تعداد بازدید ماهیانه :8355
کل بازدید سایت :کل بازدید سایت :393142

کلیه حقوق این وب سایت برای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم محفوظ می باشد .